فصل نامه جاری

دربارۀ دیار

دیار فصلنامۀ پژوهش های محلی و منطقه ای بنیاد محسنی است که در دانشگاه تورنتو به سردبیری محمد توکلی منتشر می شود. دیار جستارهای مستند علمی-پژوهشی و همتاداوری شده ای را برای چاپ می پذیرد که روایاتِ تحلیلی و مفاهیم و روشهای  بدیعی را در گسترۀ محلی پژوهی ارائه دهند.

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Personal
News
Filter by Issues
شمارۀ ۲،تابستان ۲۰۱۶/۱۳۹۵
شمارۀ ۱، بهار۲۰۱۶/۱۳۹۵
{ "homeurl": "https://mohsenifoundation.org/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "block", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "30px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 0, "charcount": 3, "noresultstext": "No result", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://secureservercdn.net/198.71.233.206/xpe.95b.myftpupload.com/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 1, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "right", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "fadeInDown", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }