شورای مشاوران
ادرین پالمر
حسنعلی مهران
علی اصغر مظهری
محمد حسین محسنی
فیروزه غفاری
سوسن محسنی

برگآرایی و گرافیک
پریسا یزدانجو

طرح روی جلد
مجید عباسی

طراح وب سایت
هامون حیاتی

سردبیر
محمد توکلی طرقی

دبیر ارشد
حورا یاوری

دبیریار
وحید طلوعی

دبیر هماهنگی
پریسا یزدانجو

شورای دبیران
محمد استعلامی
عباس امانت
حوری بربریان
جنیفر جنکینز
فریبا زرینهباف
همایون کاتوزیان
جیمز گاستوسن
هایدی والشر
فرزین وجدانی
نگین یاوری