فصل نامه جاری

دربارۀ دیار

دیار فصلنامۀ پژوهش های محلی و منطقه ای بنیاد محسنی است که در دانشگاه تورنتو به سردبیری محمد توکلی منتشر می شود. دیار جستارهای مستند علمی-پژوهشی و همتاداوری شده ای را برای چاپ می پذیرد که روایاتِ تحلیلی و مفاهیم و روشهای  بدیعی را در گسترۀ محلی پژوهی ارائه دهند.