از آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی بنیاد محسنی کمک و حمایتی را برای دانشگاه UBC فراهم نموده تا بخش مطالعات فارسی آن دانشگاه را با تآکید بر فرهنگ و زبان فارسی توسعه دهد. هم اکنون برنامه زبان فارسی با استقبال و نام نویسی گسترده دانشجویان در این برنامه روبرو است.  تمرکز اصلی بر توسعه حمایت های مالی این برنامه در جهت آن است که بتوان با استخدام استادان برجسته برنامه را به سویی هدایت کرد که این مرکز تبدیل به به یک مرکز شناخته شده بین المللی در امر مطالعات فرهنگ زبان و ادبیات فارسی گردد.