بنیاد محسنی خشنود است که کمک هزینه تحصیلی سالیانه برای یک دانشجوی دارای اجازه اقامت را که در دوره لیسانس در دانشگاهِ پلی تکنیک کوانت لن نام نویسی کرده است  پرداخت نماید. شرایط دریافت کمک هزینه شامل موارد زیر است: قرار داشتن در ۲۵٪ برتر کلاس، انجام فعالیت ها و خدمات داوطلبانه اجتماعی (‌داشتن نامه تأییدیه برای هریک از فعالیتها)، نیاز مالی.