بنیاد محسنی از نخستین سال های تأسیس تا کنون برنامه های متعددی  با هدف حمایت از کودکان و سالمندان در ایران و کانادا به مرحله اجرا گزارده است، که از نمونه های آن می توان به تأمین نیازمندی های کودکان دانش آموز، حمایت از تیم های ورزشی کودکان و هم چنین مشارکت در طرح های حمایتی سالمندان اشاره کرد.