بنیاد محسنی از سال ۲۰۱۵ همکاری گسترده ای را در زمینه گسترش مطالعات ایرانشناسی با بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه تورنتو آغاز کرده است، که از مهم ترین آن ها باید به تأمین هزینه بورس تحقیقاتی فوق دکترای مطالعات ایرانشناسی و تدوین و انتشار فصلنامه پژوهش های منطقه ای و محلی دیار، به سردبیری دکتر محمد توکلی طرقی استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تورنتو اشاره کرد. تا کنون  شماره های اول و دوم  دیار منتشر شده و جلد سوم آن در دست انتشار است.