بنیاد محسنی از سال ۲۰۱۲ به مدت سه سال  با بخش چشم بیمارستان ونکوور در زمینه تأمین هزینه های  یک بورس تحقیقاتی در مورد بیماری گلوکوما همکاری کرده است. در طول مدت این همکاری که تا سال ۲۰۱۵ ادامه داشته سه پزشک متخصص  با بهره گیری از این بورس درباره این بیماری مهم چشمی تحقیق کرده اند و در یافتن شیوه های تازه و مؤثر برای درمان آن کوشیده اند.