از زمان ایجاد کلینیک قلب، دفتری نیز از طرف بنیاد برای ارا‌ئه خدمات حمایتی در اراک تأسیس شده که تا کنون در رفع نیازمندی های افراد مختلف بسیار مؤثر بوده است.