بنیاد محسنی چندین سال است که از برنامه سالیانه جمع آوری کمک های مالی برای سرطان پروستات که توسط کلوب گلف مردان سالمند کانتری مدوز برگزار می شود حمایت می نماید.