از مهم ترین اقدامات اخیر بنیاد جلب توجه سازمان های فرهنگی و آموزشی به اهمیت منزل مسکونی بنیانگزار خاندان محسنی در اراک،  لزوم مراقبت از آن به عنوان یک میراث پرارزش فرهنگی با قدمتی بیش از یک قرن، و بهره گیری از آن به عنوان یک مرکز آموزشی و فرهنگسراست. بنیاد آرزو می کند که همه بستگان و دوستان در تحقق این هدف بزرگ و استمرار این سنت متعالی خانوادگی مشارکت کنند و پیشنهادها و نظریات خود را با ما در میان بگذارند.